«Еңбекті қорғау жөніндегі үздік техникалық инспектор»

«Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің

жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ кәсіподақ комитетінің

2020 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 8 хаттамасымен бекітілген

 

«Еңбекті қорғау жөніндегі үздік техникалық инспектор» конкурсы туралы ЕРЕЖЕ

 

Жалпы ережесі

 1. Осы ереже «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ мүшелік ұйымдарының еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлары арасында (бұдан әрі – Техникалық инспектор) «Еңбекті қорғау жөніндегі үздік техникалық инспектор» атағын иелену үшін «Еңбекті қорғау жөніндегі үздік техникалық инспектор» атты облыстық конкурстың (бұдан әрі-Конкурс) өткізу тәртібі мен шарттарын  белгілейді.
 2. Конкурсты ұйымдастырушы – «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ (бұдан әрі-«Кәсіподақ»)

 

 

Конкурстың мақсаты мен міндеттері

 

 1. Конкурсты өткізу мақсаты:

– Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылаудың

тиімділігін арттыру (бұдан әрі-ЕҚжЕҚ);

 • жұмыс берушілердің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің,

Қазақстан Республикасының «Кәсіптік одақтар туралы» заңының және  басқа да нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкес  қауіпсіз еңбек жағдайларында қызметкерлердің заңды құқығы мен мүдделерін сақтау;

 • өндірістік жарақаттар мен кәсіби ауруларды азайту;
 • Техникалық инспекторлардың қызметін жетілдіру және ынталандыру;
 • Конкурс міндеттері:
 • кәсіподақтың үздік Техникалық инспекторын анықтау;
 • ЕҚжЕҚ мәселелерінде кәсіподақ ұйымдарының орны және рөлін арттыру;
 • Кәсіподақтың үздік техникалық инспекторларының жұмыс тәжірибесін қорыту және тарату;
 • білім және ғылым ұйымдары басшыларының ЕҚжЕҚ жағдайына және жазатайым оқиғаның алдын алуға назарын күшейту;
 • ЕҚжәнеҚ нормалары мен ережелерінің бұзылуын уақтылы анықтау және жою;
 • Техникалық инспекторлардың қызметін моральдық және материалдық ынталандыру.

 

 

 

Конкурс қатысушылары

 

 1. Конкурсқа өз жұмысында жақсы көрсеткіштерге ие болған, Кәсіподақтың мүшелік ұйымдарының техникалық инспекторлары қатысуға құқылы.
 2. Конкурс мына топтар бойынша өткізіледі:

1 топ – мектепке дейінгі, орта, қосымша білім беру ұйымдарының техникалық инспекторлары;

2 топ –  техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындарының техникалық инспекторлары.

 

Конкурстың өткізу шарттары мен тәртібі

 

 1. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін Кәсіподақ 3 адамнан тұратын Конкурстық комиссия құрады.
 2. Конкурс комиссиясына жалпы басқару, Конкурсты өткізу шарттары мен тәртібінің сақталуын бақылау, Конкурсқа қатысу үшін Техникалық инспектордың құжаттарын қабылдау (бұдан әрі-Құжаттар) және қарастыру, жеңімпаздарды анықтау, сондай-ақ Конкурсты өткізуге байланысты басқа да функциялар жүктеледі.
 3. Конкурсқа қатысу үшін Кәсіподақтың мүшелік ұйымдары осы Ереждегі қосымшаларға сәйкес барлық қажетті құжаттарды 1 сәуірге дейін lprofedu@mail.ru электрондық поштасы арқылы Конкурс комиссиясына жібереді.

         Белгіленген мерзімнен кеш жіберілген құжаттар қарастырылмайды.

 1. Әр топтан бір техникалық инспектордан ұсынылуы мүмкін
 2. Техникалық инспекторлардың жұмыс көрсеткіштері жергілікті актілердің (бұйрықтар, шешімдер, хаттамалар, журналдар мен газеттерден мақалалар және басқалар) көшірмелерімен (үзінді көшірмелері), фотосуреттермен расталады және баллдық жүйемен бағаланады.

 

Қорытындылау 

 

 1. Конкурс қортындысы ұсынылған құжаттар негізінде (2021 жыл) есепті кезеңнің нәтижесі бойынша жүргізіледі.
 2. Конкурс жеңімпаздарын анықтау үшін негізгі критерийлер Техникалық инспектордың жұмыс көрсеткіштері бойынша жалпы ұпайлар саны болып табылады.
 3. Конкурс қорытындысы бойынша әр топтан сәйкесінше І, ІІ, ІІІ орындар және «Еңбекті қорғау жөніндегі үздік техникалық инспектор» атағын беру арқылы үш жеңімпаз анықталады.
 4. Конкурс жеңімпаздары Конкурстық комиссияның шешімі негізінде Кәсіподақ грамотасымен және сыйақымен марапатталады, сыйақы мөлшері алған орынға байланысты Кәсіподақпен анықталатын.
 5. Конкурс қорытындысы 20 сәуірден кешіктірілмей бекітіледі және Кәсіподақтың ресми сайтында жарияланады.
 6. Конкурс жеңімпаздарын марапаттау Кәсіподақтың еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың Облыстық семинарында салтанатты түрде жүргізіледі.
 7. Техникалық инспекторлардың құжаттары олардың келісімі бойынша ЕҚжЕҚ бойынша Республикалық конкурсқа қатысу үшін жіберілуі мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Положению о  конкурсе «Лучший технический инспектор по охране труда»

 

Анкета-заявка участника  конкурса

«Лучший технический инспектор по охране труда»

 

Наименование Информация
1. ФИО (полностью)  

 

2. Дата рождения  

 

3. Контакты участника

(мобильный телефон, e-mail)

4. Образование  

 

5. Занимаемая должность в организации  

 

6. Стаж работы  

 

7. Наличие сертификата об обучении на курсах по БиОТ  

 

8. Полное наименование организации
9. Контакты организации

(юридический адрес, телефон, e-mail)

 

 

10. ФИО руководителя организации
11. ФИО председателя профсоюзной организации  

 

12. Наименование районной, городской  организации Профсоюза
13. ФИО председателя районной, городской организации Профсоюза

 

 

Технический инспектор

по охране труда                                          ________________          _________________

                                                                                                             (подпись)                                                (ФИО)

Председатель

профсоюзной организации                       ________________          _________________

                                                                                                             (подпись)                                                (ФИО)

 

«___» ______________ 20___г.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Положению о конкурсе «Лучший технический инспектор по охране труда»

 

Таблица показателей работы участника конкурса

«Лучший технический инспектор по охране труда»

 

_____________________________________________________________________________

(ФИО технического инспектора по охране труда)

_____________________________________________________________________________

(Наименование организации)

 

Показатели работы Количество Количество баллов по показателям Подтверж-данющие документы
1 Численность работников организации, всего, в т.ч.:
1.1. молодежи до 35 лет
1.2. женщин
2. Количество членов Профсоюза
3. Наличие в организации Производственного совета по БиОТ 10 баллов Решение о создании Производст-венного совета по БиОТ.

Состав Производст-венного совета по БиОТ

4. Количество заседаний Производственного совета по БиОТ 10 баллов Протокол заседания Производст-венного совета по БиОТ
5. Наличие Плана работы Производственного совета по БиОТ 10 баллов План работы Производст-венного совета по БиОТ
6. Наличие у Технического инспектора сертификата об обучении на курсах по БиОТ 10 баллов Сертификат
7. Количество проведенных проверок 5 баллов за каждую проверку Журнал контроля за состоянием БиОТ
8. Выявлено / устранено нарушений / 5 баллов за каждое выявленное и устраненное нарушение Акт выявленных нарушений
8.1. – по обеспечению безопасных условий труда /
8.2. – нарушение требований правил, инструкций по охране труда /
8.3. – по обучению и инструктажу работников /
8.4. – по обеспечению спецодеждой, спецобувью, СИЗ /
8.5. – прочие /
9. Внесено предложений по устранению выявленных нарушений 5 баллов за каждое предложение Акт по результатам проверки состояния БиОТ
10. Направлено предложений о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 5 баллов за каждое предложение Предложение
10.1. работодателям
10.2. в государственную трудовую инспекцию
10.3. в органы прокуратуры
11. На основании направленных предложений привлечено к ответственности, всего, в т.ч.: 5 баллов за каждое привлечение Решение суда
11.1. дисциплинарной
11.2. административной
11.3. уголовной
12. Количество участий в трудовых спорах 5 баллов за каждое участие Решение
12.1. из них разрешено в пользу работников 10 баллов за каждого работника Решение
13. Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах 5 баллов за каждое участие Исковое заявление
13.1. из них разрешено в пользу работников 10 баллов за каждого работника Решение

суда

14. Количество участий в расследованиях несчастных случаев 5 баллов за каждое участие Акт

расследования несчастного случая

15. Количество участий на семинарах по вопросам БиОТ 5 баллов за каждое участие Программа семинара
16. Количество опубликованных статей по БиОТ в СМИ 5 баллов за каждую публикацию Публикации (фото)
17. Наличие стенда (уголка) по БиОТ 5 баллов Фото
18. Даны разъяснения, консультации по вопросам БиОТ   1 балл

за каждую консультацию

Журнал разъяснений, письма
19. Затраты на мероприятия по БиОТ, предусмотренные коллективным договором 10 баллов при наличии Статья Коллективно-го договора
20. Выступления по вопросам БиОТ на собраниях, совещаниях, семинарах   5 баллов

за каждое выступление

Фото, публикация, протокол

 

           

Технический инспектор

по охране труда                                          ________________          _________________

                                                                                                             (подпись)                                                (ФИО)

Председатель

профсоюзной организации                       ________________          _________________

                                                                                                             (подпись)                                                (ФИО)

 

«___» ______________ 20___г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Положению о конкурсе «Лучший технический инспектор по охране труда»

 

Пояснительная записка о проделанной работе участника конкурса «Лучший технический инспектор по охране труда»

 

_____________________________________________________________________________

(ФИО технического инспектора по охране труда)

_____________________________________________________________________________

(Наименование организации)

 

 

(Пояснительная записка представляется в свободной форме

с данными и общими сведениями работы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический инспектор

по охране труда                                          ________________          _________________

                                                                                                             (подпись)                                                (ФИО)

 

«___» ______________ 20___г.