Мемлекеттік ұйымдар педагогтарының жалақысын есептеу қағидалары

Мемлекеттік ұйымдар педагогтарының жалақысын есептеу қағидалары

(Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығы)

 

«Мемлекеттік ұйымдар педагогтарының жалақысын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрықтың алдыңғы редакциясы

 

Ескерту «Мемлекеттік ұйымдар педагогтарының жалақысын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығының қолданыстағы нұсқасы (ҚР білім және ғылым министрінің м.а. 10.12.2021ж. № 588 бұйрығымен өзгерістер енгізілді) Ескерту
 1-тарау. 2 т.  Осы Қағидаларда мынадай негiзгi терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1)     Жалақы – жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы, сондай-ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер;

2)     тарифтік мөлшерлеме  (айлықақы) – жұмыскердің уақыт бірлігі ішінде белгілі бір күделіліктегі (біліктіліктегі) еңбек міндеттерін орындағаны үшін еңбегіне ақы төлеудің тіркелген мөлшері;

3) педагог – педагогтік немесе тиісті бейіні бойынша өзге де кәсіптік білімі бар және білім алушылардың және (немесе) тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу, білім беру қызметін әдістемелік қолдау немесе ұйымдастыру бойынша педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам.

Қолданыстағы редакцияда бұл терминдер алынып тасталған.

 

 

 

 

 1-тарау. 2 т.  Осы Қағидаларда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) педагогтерді тарифтеу — орындалатын жұмыстың күрделілігін, шарттары мен көлемін ескере отырып, педагогтердің кәсіптік даярлығына және біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар негізінде олардың жалақысын белгілеуге бағытталған білім беру ұйымы жүргізетін іс-шаралар кешені;

2) тарификациялық тізім — біліктілікті, белгіленген жүктемені, арттыруларды, қосымша ақыларды, үстеме ақыларды және өзге де төлемдерді ескере отырып, педагогтердің жалақысын анықтайтын, ұйымның бірінші басшысымен (не оны алмастыратын адам) бекітілетін құжат.

 

 

 

 
2-тарау, 3 т. Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу ұйымның бірінші басшысы бөлетін және Заңда көзделген апталық нормативтік жүктемені ескере отырып анақталатын оқу жүктемесінің санына қарай, сондай-ақ Заңда және Қаулыда көзделген орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына  және жағдайларына қарай өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдерді, арттыруларды, қосымша ақыларды,  үстемеақыларды ескере отырып, Қаулыға сәйкес  тарифтік мөлшерлемелерді  (айлықақыларды)  анықтау үшін қызметкерлердің біліктілігіне байланысты есептеледі.

 

  2-тарау, 3 т.  Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысы білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің оң шешімі негізінде ұйымның бірінші башысы (не оны алмастыратын адам) бөлетін оқу жүктемесіне, сондай-ақ біліктілік деңгейіне, өтіліне және Кодекспен, заңмен және қаулымен көзделген өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдерді ескере отырып, қаулыға сәйкес лауазымдық айлықақыларды (тарифтік мөлшерлемелерді) айқындайтын санатының болуына қарай есептеледі.

 

Яғни, шешім қабылдауы үшін басшыда педагогикалық кеңестің шешімі болуы керек.

 

Жоқ   2-тарау, 3 т.  Білім беру ұйымдары педагогтерінің лауазымдық айлықақысы (тарифтік мөлшерлемесі) атқарып отырған лауазымдардың функционалдық блоктарға жатқызылуына және жұмыс өтіліне қарай олардың лауазымдық айлықақысын (тарифтік мөлшерлемесін) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерге базалық лауазымдық айлықақыны көбейту арқылы айқындалады.  
2-тарау, 7 т.  Мемлекеттік білім беру ұйымдарының біліктілікті арттырудың деңгейлік курстарынан өткен бастауыш, негізгі орта жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагогтеріне белгіленген қосымша ақыларды қоспағанда,  айлық тарифтік  мөлшерлемелер (айлықақылар) қосымша ақылар мен үстемеақылар мөлшерлерін өзгерту:

 

1)     біліктілік санатын беру (растау) кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13317 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламалары және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарында өзгеше көзделмесе, оқу жылының 1 қыркүйегінен бастап;

 

 

6) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистр дәрежесі берілген кезде жүргізіледі.

 

 

 

 

 

Жоқ

 

 

 

 

 

 

Жоқ

 

 

 

 

 

 

Жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тарау, 6 т. Педагогтердің айлық лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), арттырулар, қосымша ақылар мен үстемеақылар мөлшерінің өзгеруі:

 

 

 

 

1) оқу жылының 1 қыркүйегінен бастап, сондай-ақ (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13317 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарынна сәйкес біліктілік санатын беру (растау) кезіндегі аттестаттау қорытындысы бойынша тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап;

 

 

 

 

 

 

6) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) педагогтеріне ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесін беру кезінде тиісті құжаттарды ұсынған күннен бастап;

 

 

 

 

 

7) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап білім беру ұйымының дене шынықтыру мұғалімдері мен нұсқаушыларына сабақтан тыс уақытта спорт сабақтарын өткізгені үшін;

 

 

 

 

8) білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің оң шешімі негізінде тарифтеу жүргізілгеннен кейін шығарылған білім беру ұйымы басшысының бұйрығына сәйкес оқу жүктемесінің көлемі өзгерген күннен бастап;

 

9) төлемдердің мөлшерін өзгертетін нормативтік құқықтық акт қабылданған жағдайда, онда көрсетілген күннен бастап жүргізіледі.

 
2-тарау, 8 т. Қызметкер жыл сайынғы еңбек, жыл сайынғы қосымша төленетін еңбек, әлеуметтік демалыстарда және экологиялық апат пен радиациялық қауiптi аймақтар бойынша жыл сайынғы қосымша ақы төленетін ақылы демалыста, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыз болған кезеңде (оның ішінде жүктілігі мен тууы бойынша) айлық тарифтік мөлшерлемелер (айлықақылар) өзгертілген кезде жалақыны есептеу жаңа айлық тарифтік мөлшерлемелерге (айлықақылар) байланысты демалысы немесе еңбекке уақытша жарамсыздығы аяқталған күнінен бастап жүргізіледі.

 

 

  2-тарау, 7т. Педагогтің айлық лауазымдық айлықақысының (тарифтік мөлшерлемесінің), қосымша ақыларының, үстемеақыларының және арттыруларының мөлшері өзгерген кезде, ол ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, әлеуметтік демалыста және экологиялық зілзала және радиациялық қатер аймақтары бойынша жыл сайынғы қосымша ақылы демалыста болған кезеңде, сондай-ақ оның уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде (оның ішінде жүктілігі мен босануы бойынша), бір айдағы жаңа тарифтік мөлшерлемені (лауазымдық айлықақыны) негізге ала отырып, жалақыны есептеу, қосымша ақылар, үстемеақылар мен арттырулар демалыс немесе еңбекке уақытша жарамсыздық аяқталған күннен бастап жүргізіледі.

 

 
1-Параграф, 12 т.

Оқушылардың жазғы каникулы кезінде жұмысқа басшы және педагог ретінде қабылданғандарға оқу жылы басталғанға дейінгі кезең үшін жалақы олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген біліктілік санаттарын, білім деңгейін және жұмыс стажын ескере отырып анықталатын тарифтік ставкасы (лауазымдық жалақы) есебінен төленеді.

  2-тарау, 8 т.  Білім алушылардың жазғы каникулдары кезінде педагог лауазымына жұмысқа қабылданған адамдарға оқу жылы басталғанға дейінгі кезең үшін айлық жалақы олардың біліктілік санаттары, білім деңгейі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген жұмыс өтілі ескеріле отырып айқындалатын лауазымдық айлықақы (тарифтік мөлшерлеме) есебінен есептеледі.

 

 

 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 15 сәуірдегі № 145 бұйрығына келісті педагогтар тізбесіне басшылар кіреді

 

 

Жоқ   2-тарау, 9 т. Сағаттық төлем оқу жүктемесінің нақты орындалған көлеміне пропорционалды түрде жүргізіледі. Бұл ретте оқу (оқытушылық) жұмысының бір сағаты үшін ақы төлеу мөлшері алмастыратын қызметкердің біліктілігін ескере отырып, алмастырылатын лауазым бойынша аптасына педагогикалық жұмыс сағаттарының белгіленген нормасы үшін көзделген жалақыны алмастырылатын лауазым бойынша жұмыс сағаттарының орташа айлық санына бөлу арқылы айқындалады.  
4-тарау, 48 т. Жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша бос тұрып қалу уақытында ТЖ, ТА кезеңінде мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын есептеу Еңбек кодексінің 112-тармағына сәйкес еңбек, ұжымдық шарттарда анықталған ТЖ,ТА режимі енгізілгенге дейінгі мерзімде белгіленген, бірақ бір тарифтік мөлшерлемеден (лауазымдық айлық) аспайтын және заңнамалық түрде бекітілген жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде жүргізіледі.

 

  2-тарау, 11 т. Жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу Кодекстің 112-бабына сәйкес айқындалады.

 

 

 

 
Жоқ    

1- Параграф. Мектепке дейінгі ұйымдар, жалпы білім беретін мектептер, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды сыныптары педагогтерінің жалақысын есептеу ерекшеліктері

12. Мектепке дейінгі ұйымдар, жалпы білім беретін мектептер, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды сыныптары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

Мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиешілерінің бір айдағы жалақысы лауазымдық айлықақыны (бір айдағы тарифтік мөлшерлемені) олардың бір аптадағы нақты жүктемесіне көбейту және алынған туындыны Заңның 8-бабының 3-тармағының 3) тармақшасында белгіленген 24 сағат аптасына нормативтік оқу жүктемесіне бөлу арқылы есептеледі.

Мектепке дейінгі ұйымдар, жалпы білім беретін мектептердің, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды сыныптары педагогтерінің лауазымдық айлықақысы (тарифтік мөлшерлемесі) осы Қағидалардың 3-тармағына сәйкес жалпы негіздерде есептеледі.

 

Орта білім беру ұйымдарының мектепалды сыныптары педагогінің жалақысын есептеу кезінде бір сыныпқа бір мөлшерлеме көлемінде жалақы төленеді – аптасына 24 сағат.

 

 

 
1-Параграф, 9 т. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір ай кезеңі қолданылады.

Педагогтердің айлық жалақысы тарифтік мөлшерлемені (айлықақы) олардың апталық нақты жүктемесіне көбейту және шыққан нәтижені Заңда белгіленген нормативтік апталық оқу жүктемесіне бөлу жолымен есептеледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац отсутствовал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац жоқ

 

 

 

Абзац жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоқ

 

  2-Параграф, 13 т. бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

 

Барлық мамандықтар мұғалімдерінің (бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушыларды (бастапқы әскери және технологиялық даярлықты ұйымдастырушы оқытушыларды қоспағанда)) бір айдағы жалақысы лауазымдық айлықақыны (бір айдағы тарифтік мөлшерлемені) олардың бір аптадағы нақты жүктемесіне көбейту және алынған туындыны Заңның 8-бабының 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген нормативтік оқу жүктемесіне бөлу арқылы есептеледі.

 

Бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушылардың (бастапқы әскери және технологиялық даярлықты ұйымдастырушы оқытушылардың) айлық жалақысын есептеу лауазымдық жалақыдан және осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жалпы негіздерде есептелетін нақты апталық жүктеме бойынша оқу сағаттарына ақы төлеуден құралады.

 

Оқушылардың жазғы дала жиындарын өткізу жеке төленбейді.

 

Жаңартылған білім беру мазмұны үшін қосымша ақы нақты оқу жүктемесін ескере отырып, бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушының (бастапқы әскери және технологиялық даярлықты ұйымдастырушы оқытушының) лауазымдық айлықақысына 30% мөлшерінде белгіленеді.

 

 

 

2- Параграф, 14 т.

Оқу жүктемесінің көлемі тарифтеуден кейінгі кезеңде өзгерген жағдайда, еңбек шартына қосымша келісім жасасу негізінде жүктемені өзгерту туралы бұйрық шығару арқылы тарифтеу тізіміне өзгерістер енгізу жүргізіледі.

 
1-Параграф, 11 т. Оқу тоқсандары аралығындағы және оқу жылы басталғанға дейінгі каникул кезінде, білім беру ұйымдары қызметкерлерінің демалыс күндерін қоспағанда, негізгі жұмыс орны бойынша педагогикалық жұмыс жүргізетін білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне еңбекақы каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде белгіленген жалақы есебінен жүргізіледі.   2-Параграф, 15 т. Оқу тоқсандары арасындағы және оқу жылы басталғанға дейінгі каникул кезінде, демалыс күндерін қоспағанда, білім беру ұйымдарының педагогтеріне жалақы нақты жүктемені ескере отырып, каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде белгіленген айлық жалақы есебінен есептеледі.

 

 
Жоқ   4-Параграф, 34 т. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

 

 
1-Параграф, 17 т. Қосымша білім беру ұйымдарындағы, жалпы білім беретін мектептердегі және басқа да білім беру ұйымдарындағы жұмысы негізгі жұмыс орны болып есептелетін қосымша білім беретін педагогтерге айлық жалақы осы Қағидалардың 9-тармағында қарастырылған тәртіппен белгіленеді, ал егер негізгі жұмыс орны болып есептелмесе, онда айлық жалақы үйірмелерден сабақ өткізілген нақты сағаттар санына және сағаттық ставкаға қарай ставканы орташа айлық сағат нормасына бөлу жолымен белгіленеді.    4-Параграф, 35 т. Нормативтік оқу жүктемесі белгіленетін балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері үшін айлық жалақы лауазымдық айлықақыны (айлық тарифтік мөлшерлемені) олардың аптадағы нақты жүктемесіне көбейту және алынған туындыны «Педагог мәртебесі туралы» Заңның 8-бабының 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген нормативтік оқу жүктемесіне бөлу арқылы есептеледі.

 

 

Яғни, егер қосымша білім беру ұйымындағы жұмыс негізгі жұмыс орны болып табылмаса (мысалы, қоса атқарылатын жұмыс бойынша), онда айлық жалақы негізгі жұмыс орны бойынша, яғни,  Ереженің 35-тармағына сәйкес есептеледі. 
3-тарау, 38 т. Қаулымен белгіленген көбейтудің, қосымша ақылар мен үстемеақылардың сомалары, төмендегі аталған қосымша ақыларды қоспағанда, нақты жүктемеге байланысты:

 

 

 

1) барлық үлгідегі және барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептер мен мектеп-интернаттардың 1-4-сыныптың негізгі мұғаліміне оқу жүктемесінің көлеміне қарамастан дәптер тексеру үшін қосымша ақы беріледі;

 

2) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін;

 

 

 

 

 

Жоқ

 

 

 

 

 

 

 

Жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тарау, 37 т.      Қаулыда белгіленген арттырулар, қосымша ақылар мен үстемеақылар сомасы мынадай қосымша ақылар жағдайларын қоспағанда, нақты жүктемеге байланысты есептеледі:

 

 

 

1). 1-4 сыныптардың негізгі мұғаліміне дәптерлерді тексергені үшін;

 

 

 

 

 

2) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) педагогтеріне ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін;

 

 

 

 

4) физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша ағылшын тілінде негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен оқытушыларына;

 

 

5)  негізгі жұмыс орны бойынша дене шынықтыру мұғаліміне/нұсқаушысына мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы нақты жүктемеге қарамастан, аптасына 2 сағат, орта білім беру ұйымдарында – 3 сағат, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында – 4 сағат күндізгі оқыту форматында сабақтан тыс спорттық сабақтар өткізгені үшін базалық лауазымдық жалақыдан 100% мөлшерінде қосымша ақы есептеледі.

 

3-тарау, 39 т.

Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын, біліктілікті арттырудың деңгейлік курстарынан өткен, 2016 жылғы 1 қаңтарына дейін біліктілік емтихан тапсырған және мынадай тиісті деңгейлер бойынша: бірінші (ілгері) деңгей; екінші (негізгі) деңгей; үшінші (базалық) деңгейдегі сертификат алған білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік деңгейі үшін қосымша ақыны есептеу заңды түрде бекітілген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес лауазымдық айлыққа нақты жүктемені ескере отырып жүзеге асырылады.

  Жоқ  
3-тарау, 41 т. Сынып жетекшілігі үшін қосымша ақы барлық үлгідегі мектеп-интернаттарда қатынап оқитын оқушылардан топтастырылған сыныптарда белгіленеді.

 

  Жоқ  
     3-тарау, 44 т. Қосымша ақы мен үстемеақының барлық түрлері, лауазымдық ақыдан есептелінетін ғылыми дәрежесі үшін, түнгі уақыттағы, мерекелік және демалыс күндеріндегі жұмысы үшін, сабақтан тыс жұмыстары үшін, радияциялық қауіпті аумақтарда және экологиялық апат аймақтарында тұрғаны, жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыратын бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге жаңартылған білім беру мазмұны, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге, педагог-психологтарға педагогикалық шеберлігі, ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистр дәрежесі, біліктілік деңгейі үшін төленетін қосымша ақыны, сондай-ақ лауазымдық ақыдан есептелетін біліктілік санаты үшін қосымша ақыны қоспағанда, базалық лауазымдық ақысынан есептеледі   Жоқ