Басшының құқықтары мен міндеттері, жауапкершіліктері

Басшының құқықтары Басшының міндеттері
ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім туралы» заңы ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V  Еңбек кодексі ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім туралы» заңы ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V  Еңбек кодексі
Білім беру ұйымын тікелей басқаруды оның басшысы жүзеге асырады.

(44 б. 2 т.)

 

Жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне (23 б. 1т, 1т)  Мемлекеттік мектепке дейінгі, орта білім беру, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымға білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен конкурстық негізде тағайындалады (44б. 3 т.)

 

Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының, өзі шығарған актілердің талаптарын сақтауға (23 б. 2т. 1 т.)
Мемлекеттік білім беру ұйымының (медициналық және фармацевтік білім беру ұйымдарынан басқа) басшысы мемлекеттік басқару органымен келісім бойынша бас бухгалтерді лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. (44 б. 6 т.)

 

Жұмыскерлермен еңбек шарттарын осы Кодексте белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға және бұзуға (23 б. 1т. 2т) Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді (44 б. 5т.) Жұмысқа қабылдау кезінде осы Кодексте белгіленген тәртіппен және жағдайларда жұмыскерлермен еңбек шарттарын жасасуға (23 б. 2т. 2т.)
  Издавать в пределах своих полномочий акты работодателя өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға;

(12 б. 1 т. 3т.)

Мемлекеттік білім беру ұйымының (медициналық және фармацевтік білім беру ұйымдарынан басқа) басшысы мемлекеттік басқару органымен келісім бойынша бас бухгалтерді лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. (44 б. 6 т.)

 

Жұмысқа қабылдау кезінде осы Кодекстің 32-бабына сәйкес еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттарды талап етуге;

(23б. 2т. 3т.)

  өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және оларды қорғау мақсатында бірлестіктер (қауымдастықтар, одақтар) құруға және оларға кіруге

(23 б. 1т. 4т)

 

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының басшыларына өздерінің лауазымдарын білім беру ұйымдары ішіндегі немесе одан тыс жерлердегі басқа да басшылық (ғылыми және ғылыми-әдістемелік басшылықтан басқа) лауазымдармен қоса атқаруға тыйым салынады. (44б. 7 т.) Жұмыскерге еңбек шартында келісілген жұмысты ұсынуға (23б. 2т. 4т)
  Жұмыскерлерден еңбек, ұжымдық шарттар талаптарының, еңбек тәртіптемесі қағидаларының және жұмыс берушінің басқа да актілерінің орындалуын талап етуге;

(23б. 1т. 5т.)

 Мемлекеттік білім беру ұйымдары басшыларының лауазымдық міндеттерін қоса атқаруға болмайды.

 (44 б. 8 т)

Жұмыскерге Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде көзделген жалақы мен өзге де төлемдерді уақтылы және толық мөлшерде төлеуге (23б. 2т. 5т.)
  Осы Кодексте көзделген жағдайларда және тәртіппен жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға; (23 б. 1т. 6т)   Жұмыскерді еңбек тәртіптемесі қағидаларымен, жұмыс берушінің жұмыскердің жұмысына (еңбек функциясына) тікелей қатысы бар өзге де актілерімен және ұжымдық шартпен таныстыруға (23 б. 2т. 6т)
  Еңбек міндеттерін атқару кезінде жұмыскер келтірген нұқсанды өтетуге; (23б. 1т. 7 т.)   Жұмыскерлер өкілдерінің ұсыныстарын қарауға және жұмыскерлердің өкілдеріне ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шарттар жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын бақылау үшін қажетті толық және анық ақпарат беруге;

(23б. 2т. 7т.)

  Еңбек саласындағы өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге; (23 б. 1т. 8т.)   осы Кодексте белгіленген тәртіппен ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шарт жасау (23б. 2т. 8т.)
  Жұмыскерге сынақ мерзімін белгілеуге (23 б. 1т. 9 т.)   Жұмыскерлерге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына, еңбек, ұжымдық шарттарға сәйкес еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге (23б. 2т. 9т)
  Осы Кодекске сәйкес жұмыскерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз етуге; (23 б. 1т. 10т)

 

  Жұмыскерлерді жабдықпен, аспаптармен, техникалық құжаттамамен және еңбек міндеттерін атқару үшін қажетті өзге де құралдармен өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге;

(23б. 2т. 10т)

  осы Кодекске сәйкес жұмыскерді оқытуға байланысты өз шығындарын өтетуге (23 б. 1т. 111т.) ;   Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ақпарат беруге (23б 2т. 11т)
  Жеке еңбек дауын қарау үшін осы Кодексте көзделген тәртіппен реттілігімен келісу комиссиясына, сотқа жүгінуге;

(23б. 1т. 12т)

  Мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға;

(23б. 2т. 12т.)

  Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінен үміткерлердің (олардың алдын ала келісімімен) және жұмыскерлердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді алуға құқығы бар (23 б. 1 т. 13 т)   Егер жұмысты жалғастыру жұмыскердің және өзге де адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін болса, жұмысты тоқтата тұруға;

(23б. 2т. 13 т)

  Жұмыс беруші осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, еңбек шартына, келісімдерге, ұжымдық шартқа сәйкес өз құзыреті шегінде актілер шығарады

(11б.)

 

  Жұмыскерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды жүзеге асыруға (23б. 2т. 14т)
      Жұмыскер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыруға (23 б, 2 т. 15 т.);
      Жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге (23 б, 2 т. 16 т.)
      Жұмыскерлердің еңбек қызметін растайтын құжаттардың және оларды зейнетақымен қамсыздандыруға және міндетті әлеуметтік сақтандыруға арналған ақшаны ұстап қалу мен аудару туралы мәліметтердің сақталуын және мемлекеттік архивке тапсырылуын қамтамасыз етуге (23б. 2 т. 17т.)
      Жұмыс орындарда кәсіптік тәуекелдерді болғызбау жөнінде шаралар қолдану (23 б. 2т. 19т)
      Жұмыс уақытының, оның ішінде әрбір жұмыскер орындайтын үстеме жұмыстардың, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстардың, ауыр жұмыстардың есебін жүргізуге (23б. 2т. 20т.)
      Жұмыскердің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауы кезінде оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өтеуге (23 б. 2 т. 21т.)
      Еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның және еңбек инспекциясы жөнiндегi жергілікті органның лауазымды адамдарын, жұмыскерлердің өкiлдерiн, еңбектi қорғау жөнiндегi техникалық инспекторларды ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгiнiң, жағдайларының және еңбектi қорғаудың жай-күйiне және Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына тексерулер жүргізу үшін, сондай-ақ еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсiптiк ауруларды тергеп-тексеру үшiн кедергiсiз жiберуге (23б. 2т. 22т.)
      Жұмыс беруші айқындайтын, он сегіз жастан кіші жұмыскерлердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және туған жылы, күні, айы көрсетілетін тізілімдердің немесе басқа да құжаттардың жүргізілуін қамтамасыз етуге (23б. 2т. 23т)
      Жұмыскердің дербес деректерін Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес жинақтауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыруға (23б. 2т. 24т)
      Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыруға;

(23 б. 2т. 25 т)

       

Осы Кодексте белгіленген тәртіппен келісу комиссиясын құруға (23т. 2т. 26т)

      Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен жұмыскермен еңбек шартын жасасу және тоқтату, осы Кодекстің 28-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) және 13) тармақшаларында көзделген мәліметтер қамтылған, оған енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге (23 б. 2т. 27 т.);
      Қандай да бір кемсітусіз, жұмыскерлерге бірдей еңбек үшін бірдей ақы, сондай-ақ бірдей өндірістік-тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыз ету.

(23б. 2т. 28т.)